Poznaj nas

Kim jesteśmy?

Społeczność Chrześcijańska w Olsztynie jest częścią Kościoła Chrystusowego w RP, który należy do rodziny kościołów ewangelicznych, a jego początki w Polsce sięgają 1921 roku.

Naszą naukę opieramy jedynie o naukę Biblii i z pomocą Ducha Świętego, chcemy budować swoją wiarę, nadzieję i miłość tak, aby przejawiały się one w naszych nabożeństwach, spotkaniach małych grup i w codziennym życiu.

Zawdzięczając tak wiele Chrystusowi uważamy za swój przywilej, a zarazem i obowiązek, dzielić się z innymi tym, co On dla nas uczynił.

Jako Wspólnota na Warmińskiej 23 pragniemy, by każdy człowiek mógł doświadczyć zbawienia, uzdrowienia i uleczenia w każdej sferze swojego życia w atmosferze miłości i pełnej akceptacji.

Jesteśmy przekonani, że Kościół chrześcijański ma jedną misję. Uważamy, że nakazano nam zrobić jedną najważniejszą rzecz ponad wszystko inne:

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen."

W co wierzymy?

Wierzymy, że Biblia, tj. Pismo Świętego Starego i Nowego Testamentu, jest zakończonym i wystarczającym do poznania prawdy Słowem Bożym. Jest to jedyny natchniony przez Ducha Świętego i ostateczny autorytet w sprawach wiary i życia, godny pełnego zaufania we wszystkim, o czym się wypowiada.

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.

Jezus Chrystus jest jedynym Synem Bożym – Bogiem, który przyszedł na nasz świat jako człowiek, narodził się z dziewicy Marii, będąc poczętym z Ducha Świętego. Jego życie na świecie było całkowicie bezgrzeszne. Poniósł śmierć na krzyżu, aby zapłacić karę za winy każdego człowieka i uratować nas od potępienia. Trzeciego dnia po swojej śmierci zmartwychwstał cieleśnie, a następnie wstąpił do nieba. Gdy wypełni się czas, powróci On na nasz świat, objawiając się jako prawowity Pan (Władca) i Sędzia wszystkich ludzi.

Istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, który objawił się człowiekowi w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg jest wieczny, nieskończony i wszechmogący. Jest On stworzycielem świata, a nie światem lub jakąkolwiek jego częścią, świat zaś jest dziełem Boga, a nie samym Bogiem.

A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie.

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;

Wszyscy ludzie są z natury grzeszni i z tego powodu podlegają sądowi Bożemu. Każdy człowiek może jednak być uratowany od potępienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, osobiste przyjęcie Go jako swego Zbawiciela i poddanie Mu swojego życia jako Panu.

Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa oraz przyjęli Go jako swego Zbawiciela i Pana, rodzą się duchowo do nowego życia, stając się dziećmi Bożymi. Są oni zbawieni dzięki Bożej miłości i łasce – niezależnie od życia jakie wcześniej prowadzili, a jedynie przez wiarę w Chrystusa. W tych wierzących ludziach zamieszkuje Duch Święty, uzdalniając ich do prowadzenia uświęconego życia i służenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez wiarę w Chrystusa stają się oni także członkami Kościoła. Wszyscy prawdziwie wierzący stanowią duchowo jeden Kościół, pomimo przynależności do różnych wyznań (denominacji) chrześcijańskich.

Rzeczy ostateczne to:

  • powszechne zmartwychwstanie
  • życie wieczne, jako dar Bożego miłosierdzia
  • wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości

Wierni Bogu - Przyjaźni Ludziom!

pl_PLPolski